Všeobecné podmínky

RegionPodLupou.cz - S námi vám nic neuteče...

Vyhledávání:

Přihlášení:

E-mail:
Heslo:

Registrace / Zapomenuté heslo

Adresa pro mobil Facebook Twitter RSS

Anketa

Z výsledku prezidentských voleb jsem

Nadšený7,91%
Spokojený44,07%
Zklamaný21,47%
Zdrcený12,43%
Šokovaný14,12%

Celkový počet hlasů: 177

Politici pod lupou

Ministerstvo obrany doporučilo, aby se část území Brd vrátilo do katastrů Plzeňského a Středočeského kraje, kam historicky patřilo. Jenže hejtman Václav Řihák se nechce s hejtmanem Milanem Chovancem dělit. Chovanec: „Chceme, co nám patři.“ Řihák: „Nic vám nedáme, chceme Brdy celé.“ | Autor: Roman Kliský

únor 2020
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Politici - Náhodný profil

Miroslav NenutilMiroslav Nenutil

Senátor PČR

Více

Petr BailerPetr Bailer

Archeolog,asistent ZČU

Více

Eva GažákováEva Gažáková

Vysokoškolská učitelka a divadelnice

Více

Nejpopulárnější politik

Karel FerschmannKarel Ferschmann

Starosta Němčovic

Více

Pavel PrincPavel Princ

Starosta Kolince

Více

Pavel VicariPavel Vicari

Učitel

Více

Politický propadák

Miroslav BrabecMiroslav Brabec

Starosta a zastupitel MO Plzeň 1, předseda ČSSD Plzeň, předseda ČSSD Plzeň 1

Více

Zdeněk NovákZdeněk Novák

Radní města Domažlice

Více

Pavel KotasPavel Kotas

Náměstek primátora (pro oblast ekonomickou)

Více

Nejaktivnější politici

Jiří ValentaJiří Valenta

poslanec PS PČR, předseda Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment

Více

Václav VotavaVáclav Votava

Poslanec PČR, zastupitel PK

Více

Milan ChovanecMilan Chovanec

Ministr vnitra ČR, poslanec PČR

Více

Všeobecné podmínky serveru Regionpodlupou.cz

(dále jen „server Regionpodlupou.cz“)

I. Provozovatel serveru Regionpodlupou.cz:

ZAK TV s.r.o.,
se sídlem Prokopova 26, 301 00 Plzeň,
IČ: 64835669,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 7726 (dále je „Provozovatel“).

II. Cíle serveru Regionpodlupou.cz:

Cílem Provozovatele je poskytnout široké veřejnosti kvalitní, seriózní a interaktivní zpravodajství zaměřené na regionální politickou scénu v Plzeňském kraji. Provozovatel si klade za cíl poskytovat prostřednictvím serveru Regionpodlupou.cz nejen běžné komentované politické zpravodajství, ale zapojit v co možná nejširším možném rozsahu do poskytování zpravodajství rovněž přímo volené zastupitele obcí a kraje na straně jedné a občany – voliče na straně druhé. Těm všem nabízí široký prostor pro veřejné vyjádření a šíření nejen politických a společenských názorů.

III. Hlavní principy serveru Regionpodlupou.cz:

 1. Politicko-zpravodajský server Regionpodlupou.cz je neomezeně přístupný pro širokou veřejnost na internetové adrese http://www.regionpodlupou.cz.
 2. Provozovatel umožňuje využití interaktivní části serveru včetně účasti v hlasováních či diskuzích ke článkům široké veřejnosti bezúplatně a bez nutnosti registrace.
 3. Provozovatel umožňuje registrovaným uživatelům serveru Regionpodlupou.cz podílet se přímo na obsahu zpravodajství prostřednictvím vkládání vlastních článků, příspěvků a informací zejména o dění v Plzeňském kraji. Registrace je dobrovolná a nezpoplatněná.
 4. Veškeré podmínky užití serveru Regionpodlupou.cz jsou upraveny těmito všeobecnými podmínkami, Etickým kodexem vkládání příspěvků na politicko-zpravodajském serveru Regionpodlupou.cz, který je uveřejněn na internetové adrese http://www.regionpodlupou.cz, a právním řádem ČR. Jejich porušení registrovaným uživatelem je důvodem pro zrušení účtu registrovaného uživatele a odstranění všech jeho příspěvků.
 5. Odpovědnost za porušení podmínek užití serveru Regionpodlupou.cz a odpovědnost za škodu způsobenou porušením těchto podmínek z hlediska civilního, správního i trestního práva nese ve všech případech výhradně uživatel, ať již registrovaný či neregistrovaný.

IV. Podmínky registrace účtu uživatele:

 1. Registrace uživatele serveru Regionpodlupou.cz se provádí výhradně elektronicky prostřednictvím vyplnění jednoduchého intuitivního formuláře, který je přístupný přes odkaz v přihlašovacím banneru umístěném v pravé horní části hlavní stránky http://www.regionpodlupou.cz.
 2. Registrovat lze uživatele typu Občan nebo Politik, přičemž účet typu Politik je určen výhradně pro platně zvolené zastupitele obcí nebo kraje, poslance a senátory, a to na dobu trvání jejich mandátu, nebo členy politických stran či politických hnutí řádně registrovaných u Ministerstva vnitra ČR, po dobu členství v takové straně či hnutí.
 3. Účet každého registrovaného uživatele typu Politik je zveřejněn na serveru Regionpodlupou.cz po jeho aktivaci.
 4. Uživatel je povinen při registraci uvést skutečné a pravdivé registrační údaje a na serveru Regionpodlupou.cz vystupovat výhradně pod svým civilním jménem a příjmením s případným uvedením svého akademického titulu a/nebo veřejné funkce, kterou zastává. V případě porušení těchto zásad je Provozovatel oprávněn bez dalšího účet uživatele zrušit. Totéž se užije pro případ registrace uživatele typu Politik v rozporu s odst. 2 tohoto článku. V případě zrušení účtu uživatele z důvodů uvedených v tomto odstavci je Provozovatel rovněž oprávněn smazat kterýkoliv nebo i všechny příspěvky uveřejněné na serveru Regionpodlupou.cz tímto uživatelem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jednání uživatele v rozporu s tímto odstavcem.
 5. Registrovaný uživatel je povinen průběžně po celou dobu trvání jeho účtu aktualizovat registrační údaje a uvádět je do souladu se skutečným stavem. V případě hrubého nesouladu mezi registračními údaji a skutečností je Provozovatel oprávněn aplikovat odst. 4 tohoto článku obdobně.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo z důležitých důvodů, zejména, nikoliv však výhradně, v důsledku změny právního řádu ČR, kdykoli v budoucnu vyžadovat doplnění registračních údajů všech již registrovaných uživatelů o další údaje, popř. uložit všem registrovaným uživatelům povinnost provést přeregistraci jejich účtů, a to pod sankcí zrušení či zániku účtů již registrovaných uživatelů.
 7. Nedílnou součástí registračního procesu je i vyslovení souhlasu registrovaného uživatele s těmito Všeobecnými podmínkami serveru Regionpodlupou.cz. Bez vyslovení souhlasu s jejich obsahem nebude uživatel Provozovatelem zaregistrován.
 8. Akceptací těchto Všeobecných podmínek serveru Regionpodlupou.cz uživatel vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to za účelem jejich interního využití Provozovatelem, jakož i pro své vlastní marketingové účely při propagaci výrobků a služeb uživatele.

V. Podmínky užití účtu uživatele:

 1. Přístup registrovaného uživatele k jeho účtu na serveru Regionpodlupou.cz se uskutečňuje prostřednictvím přihlašovacího prostředí umístěného v banneru v pravé horní části hlavní stránky http://www.regionpodlupou.cz.
 2. Přístupové údaje uživatele tvoří e-mail uživatele a heslo uživatele pro server Regionpodlupou.cz vybrané uživatelem při registraci. O obnovu ztraceného či zapomenutého hesla uživatele je možno žádat Provozovatele prostřednictvím příslušného odkazu na hlavní stránce serveru Regionpodlupou.cz. Nové heslo vygenerované Provozovatelem, které nahradí dosavadní heslo uživatele, bude na žádost uživatele o obnovu ztraceného či zapomenutého hesla zasláno na e-mailový účet uživatele uvedený uživatelem při registraci účtu. Původní heslo uživatele bude automaticky smazáno.
 3. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv v době trvání účtu provádět úpravy registračních údajů včetně změny hesla, a to po přihlášení přímo ve svém profilu Politika.
 4. Provozovatel se zavazuje po celou dobu trvání účtu registrovaného uživatele serveru Regionpodlupou.cz umožnit registrovanému uživateli ukládání, technické zpracování a publikaci příspěvků uživatele na serveru Regionpodlupou.cz, přičemž za příspěvky uživatele se považují zejména, nikoliv však výhradně fotografie, obrázky, soubory, texty, videozáznamy. Rozsah oprávnění uživatele je dán typem uživatele Občan x Politik. Provozovatel ve smyslu věty prvé tohoto odstavce poskytuje registrovaným uživatelům výhradně zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

VI. Další podmínky užívání serveru Regionpodlupou.cz

 1. Každý uživatel serveru Regionpodlupou.cz se zavazuje, že bez předcházejícího písemného souhlasu Provozovatele nebude server Regionpodlupou.cz využívat pro svoji podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost, jakož ani pro podnikatelskou činnost třetích osob, pro šíření reklamních sdělení, jinak odpovídá Provozovateli za škodu, kterou mu porušením tohoto závazku způsobí. Porušení tohoto závazku uživatelem je důvodem pro odstranění všech příspěvků uživatele, v případě registrovaného uživatele rovněž pro zrušení jeho účtu, a to Provozovatelem dle vlastního uvážení.
 2. Každý uživatel serveru Regionpodlupou.cz se zavazuje, že na server Regionpodlupou.cz umístí výhradně takové příspěvky, jejichž je autorem nebo k jejichž uveřejnění mu bylo autorem uděleno oprávnění v souladu s právním řádem ČR. Další podmínky uveřejnění příspěvků na serveru Regionpodlupou.cz stanoví Etický kodex vkládání příspěvků na politicko-zpravodajském serveru Regionpodlupou.cz. Uživatel akceptací těchto Všeobecných podmínek potvrzuje, že se s obsahem Etického kodexu vkládání příspěvků na politicko-zpravodajském serveru Regionpodlupou.cz. předem seznámil a že jej rovněž v plném rozsahu akceptuje a bude dodržovat. Provozovatel výslovně zakazuje umisťovat na server Regionpodlupou.cz jakékoliv příspěvky s pornografickým, rasistickým, xenofobním či jinak závadným obsahem, příspěvky porušující obecně závazné přepisy České republiky či obecně uznávaná etická a morální pravidla.
 3. Každý uživatel serveru Regionpodlupou.cz bere na vědomí a akceptuje, že nese plnou odpovědnost, jíž se nemůže zprostit vůči Provozovateli ani vůči třetím osobám, za porušení podmínek dle odst. 2 tohoto článku při užívání serveru Regionpodlupou.cz.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat veškeré příspěvky každého uživatele serveru Regionpodlupou.cz odporující obsahu odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku, jakož i právo bez dalšího zrušit registraci registrovaného uživatele, který takový příspěvek uveřejnil, a neumožnit takové osobě další registraci na serveru Regionpodlupou.cz.
 5. Akceptací těchto Všeobecných podmínek přebírá každý uživatel plnou odpovědnost za veškerá jednání v rozporu s odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku a výslovně akceptuje, že veškeré právní následky včetně povinnosti k náhradě škody způsobené Provozovateli či třetí osobě, jakož i odpovědnost správní či trestněprávní, ponese sám a na vlastní náklady.
 6. Uživatelé serveru Regionpodlupou.cz nemají právní nárok na vrácení jakýchkoliv nevyžádaných příspěvků, ať již uveřejněných či neuveřejněných na serveru Regionpodlupou.cz.
 7. Každý uživatel serveru Regionpodlupou.cz bere na vědomí a akceptuje, že uveřejnění veškerých fotografií, videí nebo jiných obrazových materiálů, které tvoří obsah jeho příspěvků, byť i jen částečný, podléhá schválení Provozovatelem.
 8. Každý uživatel serveru Regionpodlupou.cz bere na vědomí a akceptuje, že jeho příspěvky budou bez nároku na úplatu či jakoukoliv jinou odměnu zveřejněny na serveru Regionpodlupou.cz a budou volně šiřitelné a publikovatelné třetí osobou či subjektem zadáním zdroje http://www.regionpodlupou.cz, včetně aktivního prolinku na URL http://www.regionpodlupou.cz společně s udáním autora přebíraného příspěvku. Provozovatel není zodpovědný za činnost třetích osob či subjektů přebírajících Obsah a jiné materiály ze serveru Regionpodlupou.cz.
 9. Každý uživatel serveru Regionpodlupou.cz poskytuje Provozovateli akceptací těchto Všeobecných podmínek souhlas s užitím svých příspěvků k propagaci serveru Regionpodlupou.cz bez omezení formy a rozsahu.
 10. Uživatelé akceptací těchto Všeobecných podmínek berou na vědomí omezenost prostoru pro umisťování příspěvků na serveru Regionpodlupou.cz. Rozhodnutí o rozsahu poskytnutého prostoru pro jednotlivé uživatele náleží Provozovateli. Každému uživateli s týmž typem účtu bude zpravidla poskytnut stejný prostor pro umístění příspěvků.

VII. Ukončení poskytování nebo čerpání služeb serveru Regionpodlupou.cz

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo vypovědět každému z registrovaných uživatelů poskytování služeb serveru Regionpodlupou.cz, a to i bez udání důvodu. Výpověď se doručuje elektronicky na e-mailovou adresu uživatele uvedenou při registraci, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní ode dne odeslání výpovědi. Uplynutím výpovědní doby se ruší účet registrovaného uživatele na serveru Regionpodlupou.cz.
 2. Provozovatel si vyhrazuje rovněž právo rozhodnout bez dalšího o ukončení provozování serveru Regionpodlupou.cz. Žádnému z uživatelů v takovém případě nevzniká právo na jakékoliv protiplnění. Účty všech registrovaných uživatelů v takovém případě zanikají okamžikem účinnosti rozhodnutí Provozovatele o ukončení provozování serveru Regionpodlupou.cz. Nebrání-li tomu mimořádné okolnosti, uveřejní Provozovatel oznámení o ukončení provozování serveru Regionpodlupou.cz nejméně 5 dnů předem na internetové adrese http://www.regionpodlupou.cz.
 3. Účet registrovaného uživatele může být Provozovatelem bez dalšího zrušen, pokud je uživatel neaktivní po dobu nejméně 180 po sobě jdoucích dnů.
 4. Každý uživatel je oprávněn ukončit bez dalších omezení užívání serveru Regionpodlupou.cz bez nároku na jakékoliv protiplnění, vrácení poskytnutých příspěvků nebo odstranění již uveřejněných příspěvků Provozovatelem. Účet registrovaného uživatele bude zrušen na žádost registrovaného uživatele učiněnou výhradně v elektronické podobě prostřednictvím vložené funkce v sekci Administrace účtu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich uveřejnění na internetové adrese http://www.regionpodlupou.cz.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky měnit, přičemž uživatelé se zavazují průběžně kontrolovat obsah aktuálního znění Všeobecných podmínek a s jejich obsahem se seznamovat.

V Plzni dne 1. 5. 2012

Copyright 2012 Regionpodlupou.cz

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Regionpodlupou.cz je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.